Informujemy, że w naszej szkole od dnia 15 września 2022 r. są wydawane obiady dla uczniów, którzy zadeklarowali chęć korzystania z posiłku. 

Nieobecność dziecka na obiadach rodzic zgłasza najpóźniej do godz. 8:00 w pierwszym dniu nieobecności osobiście pod numerem telefonu: 65 549 40 20 lub osobiście w sekretariacie.

 Cena obiadu od 15 września 2022 r. do 22 grudnia 2022 r. wynosi 10 zł.

Wpłata za obiady dokonywana jest do 10 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Wpłat dokonujemy przelewem na nr konta: 49 8669 0001 0081 4610 2000 0001. 

Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie. W przypadku rezygnacji z obiadów, fakt ten należy zgłosić pisemnie w sekretariacie szkoły do ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów. Druczek rezygnacji do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie szkoły w zakładce "Ciepły posiłek".

2022-09-11Załączniki: