BIBLIOTEKA


 

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

Szkoły Podstawowej w Wijewie

 

 

Rozdział I

 

Zagadnienia ogólne

 

 

1.    Biblioteka szkolna jest pracownią pełniącą rolę szkolnego centrum informacji.

2.    Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów uczęszczających do szkoły.

 

Rozdział II

 

Zadania biblioteki

 

 

Do zadań Biblioteki należy:

a)    gromadzenie i wypożyczanie oraz udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

b)    gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

c)    tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,

d)    rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,

e)    wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się.

 

 

Rozdział III

 

Organizacja biblioteki

 

 

1.    Nadzór:

Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje Dyrektor szkoły, który:

a)    zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, kwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działalność biblioteki,

b)    zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika.

2.    Lokal:

a)    Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia.

b)     Pomieszczenie biblioteki umożliwia:

o gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych,

o gromadzenie, przechowywanie oraz wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

o korzystanie ze zbiorów bibliotecznych oraz wypożyczanie poza bibliotekę,

c)    Wyposażenie biblioteki stanowią: odpowiednie meble, sprzęt biblioteczny oraz urządzenie komputerowe, które umożliwia zorganizowanie nowoczesnego warsztatu biblioteczno-informacyjnego oraz realizację przypisanych bibliotece zadań.

3.    Zbiory:

Do zbiorów bibliotecznych należą:

a)    programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,

b)    lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,

c)    wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej,

d)    wydawnictwa informacyjne i albumowe,

e)    czasopisma dla młodzieży,

f)     wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,

g)    zbiory multimedialne,

h)    materiały regionalne i lokalne.

4.    Pracownicy:

a)    biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz,

b)    zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.

5.    Czas pracy biblioteki:

a)    biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego,

b)    okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum,

c)    czas otwarcia biblioteki ustalony jest z Dyrektorem szkoły.

6.    Finansowanie wydatków:

a)    wydatki pokrywane są z budżetu szkoły,

b)    propozycje wydatków na uzupełnienie zbiorów zatwierdza Dyrektor szkoły,

c)    działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

 

Rozdział IV

 

Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

 

 

1.    Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1)    w zakresie pracy pedagogicznej:

a)    organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole,

b)    wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia z użyciem różnorodnych źródeł informacji,

c)    wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrabiania zadań domowych,

d)    organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;

2)    w zakresie prac organizacyjno-technicznych:

a)    gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów,

b)    ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c)    wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,

d)    wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,

e)    selekcjonowanie zbiorów,

f)     prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki.

2.    Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

1)    odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów,

2)    współpracuje z uczniami w zakresie:

a)    rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów,

b)    pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia,

c)    rozbudzania u uczniów nawyku szacunku do podręczników i odpowiedzialności za ich wspólne użytkowanie;

3)    współpracuje z nauczycielami w zakresie:

a)    udostępniania programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

b)    udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów multimedialnych,

c)    przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązywania się z dbania o wspólne podręczniki;

4)    współpracuje z rodzicami w zakresie:

a)    wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

b)    przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązywania się z dbania o wspólne podręczniki,

c)    przekazywanie informacji z bieżącej działalności biblioteki;

5)    współpracuje z pracownikami szkoły, Radą Rodziców, innymi bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie:

a)    organizowania lekcji bibliotecznych i innych imprez czytelniczych oraz wymiany książek, materiałów i zbiorów multimedialnych,

b)    sporządzania planu pracy, harmonogramu zajęć z edukacji czytelniczo-medialnej oraz okresowych i rocznych sprawozdań z pracy,

c)    odbierania i prowadzenia akcesji prasy,

d)    prowadzenia miesięcznej, semestralnej oraz rocznej statystyki wypożyczeń, dziennika pracy biblioteki, ksiąg inwentarzowych, rejestrów ubytkowych, ewidencji wypożyczeń,

e)    doskonalenia warsztatu pracy.

 

Rozdział V

 

Prawa i obowiązki czytelników

 

 

1.    Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.

2.    Korzystając z biblioteki, zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki, czasopisma, materiały audiowizualne oraz sprzęt i wyposażenie biblioteki.

3.    Wszelkie uszkodzenia należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.

4.    W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

5.    W bibliotece obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

6.    Nauczyciel kończący pracę w Szkole Podstawowej w Wijewie jest zobowiązany do zwrotu wszystkich wypożyczonych pozycji.

7.    Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.

 

Rozdział VI

 

Zasady korzystania z wypożyczalni

 

 

1.    Książki można wypożyczać tylko na swoje nazwisko i nie należy pożyczać innym osobom.

2.    Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca. Termin zwrotu można przedłużyć po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.

3.    Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

4.    W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary: nagana wychowawcy klasy, praca na rzecz biblioteki, okresowe wstrzymanie wypożyczenia.

5.    Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych książek, ochrony ich przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

6.    W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą albo inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza o zbliżonej wartości.

7.    Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki szkolnej najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego, aby wychowawca mógł uwzględnić w ocenie z zachowania przestrzeganie regulaminu biblioteki szkolnej.

8.    Czytelnik kończący edukację, jak również w przypadku zmiany szkoły, zobowiązany jest do zwrotu materiałów bibliotecznych.

9.    Uczniowie, za wyjątkiem kończących szkołę, po rozliczeniu się z wypożyczonych materiałów bibliotecznych mają prawo wypożyczyć na czas ferii letnich 5 książek. Wszystkie oddają we wrześniu.

10. Uczniom biorącym systematycznie udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTEKA CZYNNA

 

PONIEDZIAŁEK  11.30 – 14.30

              CZWARTEK  8.30 – 14.30                     PIĄTEK  8.30 – 14.30

W związku z wystąpieniem pandemii korona wirusa COVID-19 wprowadza się następujące zasady:

- przed wejściem do biblioteki szkolnej należy zdezynfekować ręce,

- wypożyczający starają się skrócić swój czas przebywania w bibliotece do niezbędnego minimum,

- zbiory zwracane do biblioteki szkolnej odkładane są w wyznaczonym miejscu i wyłączone   z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny tj. 2 dni,

- użytkownik biblioteki szkolnej nie ma wolnego dostępu do księgozbioru. Książki podaje bibliotekarz,

- czytelnicy korzystają z biblioteki według poniższego harmonogramu.

HARMONOGRAM ODWIEDZIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

PRZERWA

PONIEDZIAŁEK

CZWARTEK

PIĄTEK

1.  9.30 – 9.40

-

5

6b

2. 10.25 – 10.35

-

8

7a

3. 11.20 – 11.40

4a

7a

6a

4. 12.25 – 12.35

4b

4b

8

5. 13.20 – 13.30

6a

6b

4a

6. 14.15 – 14.25

7b

7b

-

 

Uczniowie klas I – III odwiedzają bibliotekę w czasie zajęć z wychowawcą.