SAMORZĄD UCZNIOWSKI


REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIJEWIE

 

Sporządzono na podstawie art.85 ustawy z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej
w Wijewie.


Rozdział II

CELE DZIAŁALNOŚCI SU

1.Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrekcji szkoły, Radzie Rodziców, oraz Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,
w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami;

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania
i zaspokajania własnych zainteresowań;

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem;

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

2. Samorząd w porozumieniu z Dyrekcją szkoły może podejmować działania
z zakresu wolontariatu.

3. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

4. Do głównych celów działalności SU należą:

a) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,

b) zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

c) promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,

d) organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole.

 

Rozdział III

OPIEKUN SU

1.Opiekę nad pracą SU sprawuje dwóch opiekunów SU.

2. Opiekunów SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory opiekunów SU są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.

3. Opiekunowie SU wspomagają jego działalność poprzez:

a) wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,

b) inspirowanie uczniów do działania,

c) pośredniczenie w relacjach SU z Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną.


Rozdział IV

ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.

1.Do wybieralnych organów SU należą:

a) Samorządy Klasowe

b) Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Kadencja trwa jeden rok. Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU mogą być łączone.

 

2. Przedstawiciele Samorządów Klasowych:

a) identyfikują potrzeby uczniów,

b) inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,

c) informują uczniów o działalności Zarządu SU.


3. Do obowiązków przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:

a) uczestnictwo w zebraniach z Zarządem  SU,

b) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU i Dyrekcji,

c) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,

d) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

 

4. Do kompetencji Zarządu SU należy:

a) koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,

b) opracowanie rocznego planu działania SU,

c) identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,

d) przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków,

 opinii, sugestii członków SU.

 

5. Zebrania Zarządu SU zwoływane są z inicjatywy:

a) przewodniczącego SU,

b) opiekunów SU

c) co najmniej połowy członków Zarządu SU.

Zebrania odbywają się systematycznie – raz w tygodniu.

 

 

6. Do obowiązków członków Zarządu SU należy:

a) uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,

b) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Dyrekcji,

c) uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,

d) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,

e) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

 

7. Zarząd SU tworzą:

a) przewodniczący SU,

b) zastępca przewodniczącego SU,

c) skarbnik,

d) sekretarz,

e) kronikarz,

f) przedstawiciele Samorządów Klasowych (maksymalnie- dwóch  z każdej klasy).

 

8. Przewodniczący SU:

a) kieruje pracą Zarządu SU,

b) reprezentuje SU wobec Dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz innych organizacji,

c) reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym.

 

9. Skarbnik Zarządu:
a) corocznie przestawia sprawozdanie finansowe Zarządowi SU.

10.Samorządy Klasowe i Zarząd SU podejmują decyzje większością głosów
w obecności co najmniej połowy członków.


11. Decyzje Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez Dyrekcję szkoły, gdy są sprzeczne z prawem lub Statutem szkoły.

ROZDZIAŁ IV

ORDYNACJA WYBORCZA

1.Organy wybieralne Samorządu Uczniowskiego stanowią: Samorządy Klasowe, Zarząd Samorządu Uczniowskiego oraz Opiekun Samorządu Uczniowskiego. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są równe, powszechne, bezpośrednie, prowadzone w głosowaniu tajnym.

2. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się we wrześniu każdego roku szkolnego.

3. Prawo głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy uczniowie i uczennice szkoły.

4. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:

a)    stałego członka Samorządu Klasowego i stałego członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy uczeń i uczennica szkoły,

b)   opiekuna Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy członek Rady Pedagogicznej.

5. Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Samorządu Klasowego odpowiada wychowawca klasy.


6. Wychowawca sporządza protokół z wyborów i przekazuje go Dyrekcji szkoły.

7. Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Zarządu SU odpowiada Uczniowska Komisja Wyborcza i opiekunowie SU.

8. Uczniowska Komisja Wyborcza działa w porozumieniu i ze wsparciem opiekunów Samorządu Uczniowskiego.


9. Uczniowska Komisja Wyborcza składa się z minimum 3 uczniów
lub uczennic szkoły, którzy w danym roku szkolnym nie są kandydatami
do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej powinni pochodzić z różnych klas.


10. Termin wyborów oraz skład Uczniowskiej Komisji Wyborczej ogłaszają –
w porozumieniu z wychowawcami klas - opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.

11. Do zadań Uczniowskiej Komisji Wyborczej należy:

a)     ogłoszenie terminu wyborów i zasad zgłaszania kandydatur,

b)    przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów,

c)     weryfikacja zgłoszeń i ogłoszenie nazwisk kandydatów,

d)    poinformowanie uczniów szkoły o zasadach głosowania i zachęcanie

do udziału w wyborach,

e)     czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej,

f)      przygotowanie wyborów – list wyborców, kart do głosowania, lokalu wyborczego,

g)    przeprowadzenie wyborów,

h)    obliczenie głosów,

i)       sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników,

j)       przyjęcie i rozpatrzenie ewentualnych skarg na przebieg wyborów.

 

12. Zasady zgłaszania kandydatur na członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego są następujące:

a) osoba kandydująca do Zarządu Samorządu Uczniowskiego -
w wyznaczonych terminach:

- zgłasza swój akces opiekunom SU,

- przygotowuje plakat wyborczy.

13. Zasady zgłaszania kandydatur na opiekuna Samorządu Uczniowskiego są następujące:

a) nauczyciele chętni do pełnienia funkcji Opiekuna SU zgłaszają swoją wolę
do Uczniowskiej Komisji Wyborczej.

14. Zasady prowadzenia kampanii wyborczej są następujące:

a)     prowadząc kampanię wyborczą kandydaci nie mogą naruszać dobrego imienia innych osób ani wykorzystywać szkolnej infrastruktury bez zgody Dyrekcji szkoły.

 

15. Zasady przeprowadzenia wyborów są następujące:

a)     wybory odbywają się w wyznaczonym terminie,

b)    wybory odbywają się w specjalnie na ten cel wyznaczonym pomieszczeniu (osobna sala lub wydzielona część korytarza) - lokalu wyborczym,

c)     lokal wyborczy powinien umożliwiać oddanie głosu w warunkach tajności,

d)    w lokalu wyborczym przez cały okres trwania wyborów znajdują się: min. 2 członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej, karty do głosowania, zaplombowana urna z głosami,

e)     przed rozpoczęciem wyborów Uczniowska Komisja Wyborcza drukuje karty do głosowania w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów szkoły. Każda karta do głosowania powinna być opatrzona pieczęcią szkoły.

16. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz na opiekunów Samorządu Uczniowskiego umieszczone są w kolejności alfabetycznej.

17. Jeden wyborca głosuje poprzez postawienie jednego znaku X obok nazwiska kandydata do Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz jednego znaku obok nazwiska kandydata na opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

18. Za głos nieważny uznaje się ten, w którym na karcie znak „X” postawiono przy więcej niż jednym nazwisku kandydata do Zarządu Samorządu Uczniowskiego lub na opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz jeżeli na karcie nie postawiono żadnego znaku „X”.

 

19. Liczenie głosów odbywa się według poniższej procedury

a)     po zakończeniu głosowania członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej otwierają urnę z głosami i dokonują przeliczenia znajdujących się w niej kart do głosowania,

b)    uznanie głosu za nieważny wymaga akceptacji wszystkich członków UKW obecnych przy liczeniu głosów,

c)     wyniki liczenia głosów Uczniowska Komisja Wyborcza spisuje
w protokole zawierającym następujące informacje: liczba osób uprawnionych do głosowania, liczba wydanych kart do głosowania, liczba głosów ważnych, liczba głosów nieważnych, liczba głosów oddanych
na poszczególnych kandydatów,

d)    wyniki liczenia głosów wraz z informacją o tym, kto został członkiem Zarządu Samorządu Uczniowskiego i opiekunem, Uczniowska Komisja Wyborcza przekazuje dyrekcji szkoły.

20. Członkami Zarządu Samorządu Uczniowskiego zostaje 5 osób z największą liczbą głosów. Osoba z największą liczbą głosów zostaje Przewodniczącym Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Pozostałe funkcje zostają rozdzielone
wg uzgodnienia ustalonego przez pozostałych czterech członków.

21. Opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostają dwaj nauczyciele, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

22. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia ogłoszenia wyników kolejnych wyborów.

23. Mandat członka Samorządu Klasowego oraz Zarządu Samorządu Uczniowskiego wygasa w wypadku:

a) rezygnacji,

b) końca kadencji,

c) ukończenia nauki w szkole,

d) odwołania decyzją Dyrekcji szkoły lub Rady Pedagogicznej.

24. Mandat opiekuna Samorządu Uczniowskiego wygasa w razie:

a)    rezygnacji,

b)    końca kadencji,

c)    odwołania decyzją Dyrekcji szkoły lub Rady Pedagogicznej.


Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin  obowiązuje od 7 września 2020.

 

 

 

 




Obraz