DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa w Wijewie im. Króla Stanisława Leszczyńskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spwijewo.pl

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 08.04.2020r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 08.04.2020r.
 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
część dokumentów umieszczonych w  formie skanów, zostało wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub zostały pozyskane ze źródeł zewnętrznych,
niektóre dokumenty, pochodzą z różnych źródeł, co uniemożliwia wpływ na ich docelową treść i kształt,
niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę.
 
Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-08.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, nie korzystające z technologii asystujących:
Zmiana rozmiaru strony - graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer, EDGE:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok
 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna
Szkoła Podstawowa im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Wijewie, ul Powstańców Wielkopolskich 12, 64-150 Wijewo.
Do budynku szkoły prowadzi 6 wejść. Do wejścia głównego prowadzą schody. Jedno z wejść bocznych od strony boiska posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, pozostałe wejścia boczne posiadają wyłącznie schody.
Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest cały korytarz na parterze, sale do zajęć lekcyjnych i sala gimnastyczna. Sala gimnastyczna posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.
W budynku szkoły i sali gimnastycznej znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma windy.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W Szkole Podstawowej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Regina Kostkiewicz, e-mail poczta@spwijewo.pl  kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 65 549 40 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie internetowej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.Szkoła Podstawowa im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Wijewie

ul. Powstańców Wielkopolskich 12,
64-150 Wijewo
tel./fax.: 65 549 40 20
e-mail: poczta@spwijewo.pl  www: http://spwijewo.pl/