OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Obowiązek Informacyjny

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

 

·       Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Wijewie,
ul. Powstańców Wlkp. 12, 64-150 Wijewo reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

 

·       Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Wijewie jest Pani Anna Włoczewska-Grys, adres e-mail: iod@wijewo.pl.

 

·       Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:

 

o    wyrażonej zgody - art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 1 lit a RODO,

o    ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.),

o    ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 Nr 3 poz. 19
ze zm.),

o     ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 ze zm.),

o    ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2011
Nr 139 poz. 814 ze zm.),

o    ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. 2017 poz. 2203 ze zm.).

 

·       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

·       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, zgodnie
z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 ze zm.).

 

·       Przysługuje Pani/Panu prawo:

 

o    dostępu do treści przetwarzanych danych,

o    prawo do ich sprostowania,

o    usunięcia danych,

o    ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

o    wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

o    przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

·       Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa.

 

·       Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

 

·       Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.